7 739 Преглеждания

Bitcoin –механизъм за печалби, заплашен от колапс

Манията, която се развихри около криптовалутите през последната една година и тяхното главоломно поскъпване, нямащо аналог в световната история, повдигна много въпроси, като разбира се най-интересният и актуалният между тях е дали инвестициите в тези нови дигитални валути представлява балон, т.е. има ли фундаментална причина за това драстично поскъпване на криптовалутите? Доста мнения на водещи световни експерти бяха изказани през последните месеци, множеството от които доста негативни по отношение развитието на дигиталните валути, докато позитивните мнения бяха насочени основно към самата технология блокчейн и нейното бъдеще. Все пак, за да стане ясно какво точно се случва в сектора на криптовалутите, е добре да се познава самият механизъм, върху който е изградена търговията с тях, както от чисто технологична гледна точка, така и от гледна точка на икономическите процеси, свързани с нея.

Същност на блокчейн технологията

Блокчейн технологията е подобна на конвенционалните електронни системи за разплащания, като PayPal, Swift или Visa. Основната разлика с тези системи е, че докато те се притежават и администрират от една организация, която установява и поддържа правилата, по които те работят, то блокчейн технологията работи без необходимост от подобна управляваща организация. За сметка на това тя се развива на базата на предварително зададен протокол, който всички участници се съгласяват да спазват. Липсата на централизирана инфраструктура, която поддържа инфраструктурата на системата е същността на блокчейн технологията.

Механизъм на работа на инфраструктурата на Bitcoin

Инфраструктурата на Bitcoin се състои от компютърни сървъри, наричани „миньори“, които се включват или изключват от системата на базата на очакваната възможност за печалба. Всеки компютър, имащ връзка с интернет и притежаващ достатъчно памет и процесорна мощ може да изпълнява функцията на миньор. Същността на работа на системата на Bitcoin представлява прехвърляне на информация, която миньорите организират в блокове с определен обем, потвърждават и верифицират дали тази информация отговаря на предварително записаните в протокола правила, като я записват в своите регистри. Всъщност името блокчейн, което преведено означава верига от блокове, идва именно  заради прехвърлянето на информацията под формата на отделни блокове и поддържането на база данни с абсолютно всички прехвърляния или т.нар. транзакции в регистрите на миньорите.

Преимущества на блокчейн технологията

Ценността на блокчейн технологията е, че тя работи абсолютно автономно, без необходимост от намеса на централна организация, която да я администрира. Системата на Bitcoin работи с две равноправни страни, които извършват транзакции (размяна на информация) помежду си на базата на предварително дефинирани правила. Тези правила не могат да бъдат променя самоволно и едностранно, а единствено със съгласието на всички участници /миньори. Това гарантира абсолютната непробиваемост на системата и премахва възможността за еднолично облагодетелстване на някой участник за сметка на всички останали на базата на изненадваща промяна на правилата.

Всъщност тази система на обмен на информация, организирана на базата на криптографията и теорията на игрите, представлява една високо организирана система, която дава възможност на всеки достатъчно трудолюбив и упорит човек да печели и постига успехи, следвайки предварително заложени правила. Всеки опит за неспазване на тези правила де факто наказва съответния участник, което отнема възможността за т.нар. фрирайдърство. От тази гледна точка блокчейн технологията е технологията на бъдещето, която ще доведе до реорганизация не само на цели индустрии, но и до социална промяна на обществата, ако разбира се не бъде изкривена и променена в полза на статуквото.

Негативни страни на блокчейн системата

Блокчейн технологията има и негативни страни, като най-сериозната от тях е именно невъзможността за промяна на правилата без пълен консенсус между участниците, а това практически е невъзможно. Именно поради тази причина през миналата година ние бяхме свидетели на „разделянето“ на Bitcoin на няколко свои разновидности, тъй като огромна част от ползвателите на Bitcoin искаха промяна в правилата, заложени в протокола на системата и поради невъзможността да получат съгласието на всички участници, (най-вече на онези 1000 души, които притежават 40% от всички Bitcoin-и), те създадоха нови системи с променени правила.

Основната причина за искането за промяна в правилата е икономическа, но загърбването на главната характеристика на блокчейн технологията, а именно нейната сигурност от гледна точка на стабилност и непромяна в правилата, както и нейната прозрачност и демократичност с цел получаване на по-голяма финансова изгода, всъщност е най-голямата заплаха за развитието на тази технология. А за съжаление има все повече изгледи, че се тръгва в посока на финансова оптимизация за сметка на технологична устойчивост.

Недостатъците на Bitcoin

Все пак, кои са основните недостатъци на системата на Bitcoin, които пречат на нейното развитие и де факто предопределят нейната стагнация и евентуален залез. На първо място това е изключително рестриктивният обем от информация, който може да бъде прехвърлен в един блок, а именно 1 МВ. Този ограничен обем е причина за драстично нарасналите транзакционни разходи, както и за огромното забавяне при прехвърлянето на информацията. Тази ограниченост обаче стои в основата на поскъпването на Bitcoin, тъй като е свързана с транзакционните такси, които миньорите получават, което пък привлича нови и нови участници в системата, водещи до покачване на цената. Именно в ограничения обем на прехвърляната информация се корени причината, както беше посочено по-горе, за отделянето на Bitcoin Cash, при който прехвърляните блокове информация са вече 8 МВ, или 8 пъти повече от тази на Bitcoin. При Bitcoin Unlimited блоковете са дори с размер 1 GB, което е 1000 пъти повече от блока при Bitcoin. Това увеличение на обема на трансферираните блокове обаче, е и най-големият недостатък при развитието на блокчейн технологията.

На второ място системата на Bitcoin е много тромава, тъй като в допълнение на изключително ограничения обем информация в един блок, около 65% от него представлява код за автентификация или т.нар. подпис. Това е огромна част от обработваемата информация и забавя изключително много процеса на верификация.

Трето, както вече беше споменато, при Bitcoin верификацията на транзакциите се извършва от всички миньори, което допълнително удължава времето за нейното приключване. Това води до сериозни забавяния на прехвърляната информация и до увеличаване на таксите, което е в пълен разрез с функцията на парите, която блокчейн технологиите се опитват да заместят и наложат и която е характерна за останалите електронни разплащателни средства. За сравнение, транзакциите при кредитните карти Visa са приблизително 1700 в секунда, докато капацитетът на системата позволява 24 000 транзакции в секунда. В същото време транзакциите на Bitcoin са 7 в секунда. Една транзакция отнема около 10 минути да бъде изпълнена и това време продължава да се увеличава (поне доскоро). При Bitcoin Cash е въведен нов начин на верификация, като се използва технологията на сегрегирания свидетел (segregated witness), което премахва необходимостта транзакциите да са потвърдени и верифицирани от всички участници, а само от част тях, ускорявайки много процеса, но отнема и основната характеристика на блокчейн технологията – нейната абсолютна прозрачност за всички и демократичност.

Икономически измерения на търговията с криптовалути

Начинът, по който работи прехвърлянето на информация при системата на Bitcoin опростено може да бъде описан така: процесът започва с излъчване на съобщение от страна на притежателя на Bitcoin, който иска да осъществи транзакция. В следващата стъпка системата произволно избира един от миньорите да верифицира информацията, да я обработи в блок и да я запише в регистъра си. Този процес изисква компютърна мощ. Вероятността за селектиране на определен миньор е свързана с неговата изчислителна мощ. Когато миньорът запише този блок информация в своя регистър, се счита, че той е „изкопал“ един блок. Системата работи така, че никой миньор да не може да печели по-бързо от другите, т.е. във всеки момент системата е в равновесие, разчитайки на работата на много малки миньори.

Друга нейна отличителна черта е, че системата не зависи от броя на миньорите. Тя може да работи и с много малък брой миньори, какъвто е случаят в нейното начало. Т.е. има вариант, при който въпреки голямото търсене на Bitcoin, транзакциите да не могат да бъдат извършени, поради липса на достатъчно компютърна мощ, която да ги осъществи. За да не се случи тази хипотеза, за всяка транзакция моньорите се възнаграждават с „новоемитирани монети“ и с транзакционна такса. Протоколът определя колко новоемитирани монети могат да бъдат получени за всеки блок. Техният брой намалява приблизително наполовина на всеки четири години, въпреки увеличаващите се транзакции. За разлика от броя на монетите, който е определен в протокола и не може да бъде променян, транзакционните такси се определят от самите участници.

Имайки предвид нарасналия брой транзакции и увеличаващото се забавяне при тяхното извършване, това принуждава притежателите на Bitcoin да увеличават предлаганите такси, тъй като миньорите имат право да извършат първо транзакциите с най-големи такси. По този начин се получава следният затворен цикъл: по-голямото търсене на Bitcoin, поради повишаваща му се цена води до по-голям брой транзакции, което е свързано с по-голямо забавяне на прехвърлянето на блокове с информация. Това забавяне поражда необходимост в желаещите да извършат транзакция да увеличат предлаганите такси на миньорите, които да приоритизират техните транзакции. Така, в крайна сметка, увеличаването на цената на Bitcoin води и до увеличаване на таксите за транзакция и не случайно на 21.12.2017 г., когато беше достигната на-високата цена на Bitcoin, предлаганите такси също достигнаха своята пикова точка. Понастоящем приходите от такси за миньорите представляват около 20% от техните общи приходи.

Същевременно, именно голямото забавяне на транзакциите, което води до увеличаващи се такси е един от основните стимули за миньорите да поддържат системата. Разрешаването на проблема с забавянето обаче, което някои от новосъздадените криптовалути се опитват да направят, може да доведе до колапс на системата, тъй като липсата на забавяне ще намали транзакционните такси, а оттам и броя на миньорите.

Предопределен ли е колапсът на системата на Bitcoin

На базата на гореизложеното възникват два основни въпроса:

 1. Кой и защо ще плаща на миньорите в дългосрочен план?
 2. Ако системата се наложи като основна система за криптовалута, как ще се управлява нейния ограничен брой монети и кой ще осигури нейната безотказна работа?

Ясно е, че в дългосрочен план броят на новоемитираните монети Bitcoin ще бъде изчерпан, съгласно протокола, като този брой понастоящем е фиксиран на 21 млн. бр.. Когато това се случи, основните стимули за миньорите да продължат да работят ще бъдат увеличаващите се цени на Bitcoin, ако те продължат да се увеличават и транзакционните такси. Основният проблем в случая е, че при застой в цената на Bitcoin или евентуален неин спад, разходите по копаенето, които ще продължат да се увеличават, поради все по-нарастващата нужда от увеличаване на компютърната мощ, или няма да могат да бъдат покрити от таксите, което ще откаже много миньори от тяхната дейност, или таксите ще станат толкова високи, че нямат да бъдат изгодни за притежателите на Bitcoin. В една подобна хипотеза системата ще бъде изправена пред безпрецедентен риск от колапс.

И тук идва вторият повдигнат въпрос, а именно, след като няма централизирана структура, която да бъде отговорна за поддържането на системата, каква е гаранцията, че тази система ще продължи да работи и че собствениците на Bitcoin ще могат да продадат монетите, които притежават.

Заключение

Въпреки описаните недостатъци, свързани основно със системата на Bitcoin, блокчейн технологията представлява изключително голяма и интересна новост в областта на технологиите, икономиката и финансите. Нейната забележителна функционалност и полезност би следвало да предизвика допълнителни изследвания и проучвания за бъдещо й развитие, което да бъде насочено към преодоляване недостатъците на съвременните системни проблеми в икономиката и обществата.

Сподели

Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/jvoynovc/public_html/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 38
Loading Facebook Comments ...

Comments

 1. Avatar От Иван

  Отговор

  • Avatar От Юлиан Войнов

   Отговор

 2. Avatar От Гост

  Отговор

  • Avatar От Юлиан Войнов

   Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *